top of page

דרישות איכות להזמנות רכש

מפרט מס'  F-843-1- דרישות איכות להזמנות רכש

 

 1. כללי

  1. לכל מוצר הנרכש ע"י חברת צ’פרק טכנולוגיות קיימים מאפיינים טכניים וכלליים הנדרשים מהספק בעת ביצוע הזמנה לפריט על מנת שיתאים במלואו הן לדרישות הלקוח והן לדרישות פנימיות של חברת צ’פרק טכנולוגיות.

 2. מטרה

  1. מטרת מפרט זה הינה להגדיר בצורה מפורשת את דרישות האיכות לפריטים הנרכשים ע"י חברת צ’פרק טכנולוגיות.

 3. מסמכים ישימים

  1. AS9100D

 4. הגדרות

  1. ספק - גורם המספק מוצרים או שירותים המיועדים להיכלל במוצרי חברת צ’פרק טכנולוגיות ויש להם השפעה על איכות המוצר/שירות (לא בהכרח יצרן).

  2. קבלן משנה (קב"מ) - יצרן המייצר מוצרים עפ"י מפרטים ודרישות של חברת צ’פרק טכנולוגיות.

  3. פריט קטלוגי/מוצר מדף – ((off the shelf item- פריט הנרכש מתוך מלאי מדף קיים או מוזמן אצל הספק ואשר אינו מיוצר על פי מפרט חברת צ’פרק טכנולוגיות.

 5. שיטה

  1. מפרט זה כולל מס' רמות של דרישות איכות להזמנות הפריט.

   1. דרישות איכות כלליות הנכונות לכל הפריטים הנרכשים.

   2. דרישות איכות המוגדרות למול משפחת פריטים המוגדרת להלן:.

    1. מוצרי מדף-Off the shelf item

    2. פריטים המיוצרים על פי מפרט צ’פרק טכנולוגיות

    3. הרכבת כרטיסים אלקטרוניים

    4. פריטים מכאניים (זיווד, פריטים בעיבוד שבבי וכו')

    5. חיווט וכבילה

    6. תהליכים (ציפוי, צבע, טיפולים תרמיים וכו')

  2. דרישות כלליות לכל הפריטים הנרכשים- דרישות אלו ישימות לכל הפריטים המסופקים

   1. באחריות ספק או קב"מ לספק את הפריט הנרכש על פי הגדרות הפריט כמוגדר בהזמנת הרכש.

   2. כל הדרישות המפורטות במפרט איכות זה מחייבות כחלק מהזמנת הפריט.

   3. חברת צ’פרק טכנולוגיות, לקוחותיה למוצר זה ורשויות החוק הרלוונטיות זכאיות לנגישות חופשית (תוך תאום מראש) למתקנים הנוטלים חלק בביצוע ההזמנה ולכל התיעוד הישים להזמנה אצל הספק.

   4. כל ספק יחזיק בהסמכה מאושרת ותקפה למערכת איכות מסוג ISO9001:2015  למעט מקרים חריגים שיצוינו בהזמנת הרכש.

   5. חברת צ’פרק טכנולוגיות רשאית להחליט לגבי היקף ביקורת הקבלה המבוצעת לפריט נרכש בכניסתו לחברה.

   6. כל משלוח חייב להיות מאותה מנת יצור. מנות יצור מעורבות יוחזרו בגוביינא לספק.

   7. רכיבים הרגישים ללחות יסופקו באריזת וקום.

   8. על האריזה ירשמו הפרטים הבאים

   9. הפריטים יארזו למניעת פגיעה ו – FOD בתהליכי השינוע הפנימיים ובשינוע אל חברת צ'פרק טכנולוגיות. האריזה תתבצע בהתחשב בגודל הפריט, רגישות הפריט לתנאי סביבה, משקל הפריט ותכונותיו המכאניות.

    1. שם הספק. 

    2. מס' הזמנה של צ’פרק טכנולוגיות.

    3. מק"ט המוצר והרוויזיה על פי הזמנת צ’פרק טכנולוגיות.

    4. בהזמנות לביצוע תהליכים מיוחדים יצוין מספר הפק"ע של צ'פרק טכנולוגיות, כמצוין בהזמנת הרכש/בתעודת המשלוח.

    5. כמות מוצרים באריזה.

    6. אזהרת רכיבים רגישים לחשמל סטטי לפי IPC 610 מהדורה אחרונה.

   10. הספק מחויב להחזיק את רשומות מסמכי המוצר- תיעוד קבלה, בדיקות וביקורות ותיעוד הייצור למשך 7 שנים ממועד האספקה או על פי דרישה מיוחדת של חברת צ'פרק.

   11. הספק יוודא כי אנשיו מודעים לתרומתם להתאמת שירותים ומוצרים הנדרשים בהזמנה, תרומתם לבטיחות המוצר וחשיבות התנהגות אתית

  3. דרישות כלליות לפריטים קטלוגיים (מוצרי מדף-(off the shelf item

   1. כל ספק לפריטי מדף מכל סוג, מכניים, רכיבים אלקטרוניים, חשמליים וכו' יספק פריטים מקוריים בלבד וכאלו שניתן לעקוב אחר מקורם באמצעות התיעוד המסופק.

   2. כל פריט מסופק, שאינו מהמקור (יוצר ע"י יצרן מקור)  הנדרש בהזמנת הרכש,  נדרש לפני אספקתו לקבל אישור ספציפי של מנהל האיכות בחברת צ’פרק טכנולוגיות.

   3. כל ספק פריטי מדף, המסופקים ללקוח, יישם תכנית מניעת זיופים כתובה. התוכנית תישלח למנהל האיכות בחברת צ'פרק טכנולוגיות ותאושר על ידו.

   4. לכל פריט יסופק COC של הספקים ושל יצרן הפריט המקורי לכל אורך שרשרת האספקה תוך עקיבות בין המסמכים קרי קישור מ-COC ספק ל-COC יצרן מקור.

   5. לחומרים מסופקים תצורף תעודת COA (אנליזת חומר) של היצרן תוך עקיבות מס' מנת הייצור של החומר למנה המופיעה בפועל על אריזת החומר.

   6. לחומרים יסופק דו"ח MSDS

   7. פריטים הרגישים ל-ESD יסופקו באריזות מתאימות הכוללות הגנה כנגד פריקת חשמל סטטי.

   8. פריטים הנדרשים לאחסון בקירור יסופקו תחת שינוע מתאים העומד בדרישות הפריט.

   9. כל הפריטים בעלי אורך חיים מוגבל יהיו ברי תוקף של 80 אחוז מאורך חייהם המוגדר ע"י היצרן לפחות או על פי הגדרה ספציפית לאותו חומר במסמכי ההזמנה.

   10. על גבי חומרים/מוצרים עם הגבלה לחיי מדף (פגי תוקף) לציין תאריך פג תוקף על כל אריזה כולל תאריך ייצור ותנאי אחסון מיוחדים באם נדרשים.

   11. אין לספק רכיבים אלקטרונים שגילם מעל 24 חודש.

   12. לציוד מדידה מסופק תצורף תעודת כיול בתוקף והוראות בדיקה ושימוש.

   13. הרכיבים שיסופקו הינם רכיבי NON ROHS בלבד ואליהם תצורף הצהרת היצרן לעמידה בדרישה זאת.

   14. רכיבים בעלי רגליים ארוכות היוצאות מתחתית הרכיב (כמו קבלים, טרנזיסטורים וכו') יארזו במארזים המגנים על רגלי הרכיבים.

  4. דרישות כלליות לפריטים המיוצרים על פי מפרט חברת צ’פרק טכנולוגיות

   1. יש לבצע את העבודה על פי הגדרות המסמכים המצורפים תוך תואמות מלאה  למסמכים.

   2. באחריות הספק לבחון מול חברת צ’פרק טכנולוגיות כי תיאור הפריט והמסמכים המגדירים אותו בהזמנה הינם במהדורה מתאימה לדרישות החברה.

   3. הספק ישרשר לספקי המשנה שלו את דרישות האיכות של חברת צ’פרק טכנולוגיות ככל שהדבר נוגע להזמנה זאת ויאמתם בעת קבלת המוצרים מספק המשנה שלו.

   4. הספק לא ישתמש במיקור חוץ לצרכי ההזמנה ללא ידיעת צ'פרק טכנולוגיות. הידוע יתועד ויצורף לניירת המסופקת עם הפריטים.

   5. מוצר חריג-כל מוצר חריג אשר אינו עומד בדרישות ההזמנה, במפרט, שרטוט וכו' יעבור וועדת MRB וידווח מידית למחלקת אבטחת איכות בחברת צ’פרק טכנולוגיות לגביו, כנ"ל לגבי מוצרים חריגים מספקי המשנה של הספק.

   6. קבלן משנה לא יבצע תיקון ( repair) או שימוש כמו שהוא (as is) במוצרים המסופקים לחברת צ’פרק טכנולוגיות ( גם לאחר מעבר וועדת MRB ) ללא קבלת אישור חברת צ’פרק טכנולוגיות לכך.

   7. הספק ידווח לחברת צ’פרק טכנולוגיות על כל שינוי במוצר או בתהליכי העבודה, ככל שהם נוגעים להזמנה זאת ויקבל אישור על השינוי במוצר או בתהליך.

   8. בכל מקרה בו ההזמנה הינה לפעילות ייצור בקבלנות משנה העובדים המבצעים יהיו בעלי כשירות והסמכה מתאימה לייצור המוצר או השירות הנדרש ובמידת הצורך על פי דרישת צ’פרק טכנולוגיות יסופק תיעוד כהוכחה לכישוריהם והסמכותיהם על פי בקשת החברה.

   9. ספקי משנה העוסקים בתהליכים מיוחדים של הספק אליו הועברה ההזמנה יאושרו ע"י חברת צ’פרק טכנולוגיות כתנאי להפעלתם.

   10. מסמכים נדרשים עם אספקת המוצר-

   11. כל פריט יסופק עם הצהרת היצרן לתאימות -  תעודת C.O.C. התעודה תכיל מק"ט על פי הזמנת הרכש, רוויזיה, מספר מנה של קבלן המשנה, מספר מנת חומר גלם, כמות ומספר פק"ע של צ'פרק טכנולוגיות (אם מופיעה בהזמנת הרכש)

   12. דוחות COC  של קבלני המשנה לתהליכים מיוחדים

   13. במידה ונדרש בהזמנה-  COT  של המידות הנבדקות

   14. במידה ונדרש בהזמנה-  COA  של החומרים בהם נעשה שימוש

   15.  (במידה ונעשה שימוש בפריטים שלא יוצרו ע"י הקב"מ) - תעודות COC של יצרן מקור של קשיחים, רכיבים ופריטים המותקנים במוצר

   16. המסמכים יכילו מעבר להצהרת היצרן והמידע המסופק על ידו זיהוי ברור למס' מנת/סדרת הייצור תוך זיהוי מס' המנה ע"ג הפריט/אריזת הפריט המבוקש.

   17. לכל פריט המיוצר על פי מפרט והמוזמן לראשונה במהלך שנתיים אחרונות מיום ההזמנה יבוצע FAI ע"י היצרן על בסיס דרישות תקן AS9120. מנהל א"א בחברת צ’פרק טכנולוגיות רשאי לבטל דרישה זאת למול הספק בכפוף לאישור כתוב. (במידה ובוצע שינוי בפריט יבוצע FAI חוזר / דלתא FAI כמתבקש מהשינוי ונגזרותיו)

   18. הספק יתייחס לתכונות מפתח KC כנדרש במסמכי המוצר הנרכש.

   19. דגימה סטטיסטית תבוצע על פי רא"ר 2.5 ל-C=0 כמוגדר בטבלת
      ZERO ECCEPTABCE NO. SAMPLING PLANS / SQUEGLIA

   20. לכל פריט מסופק תבוצע בדיקה לשלילת גופים זרים (מניעת FOD)

  5. פריטים מכאניים (הרכבות, זיווד, עיבוד שבבי וכו') (בנוסף לסעיף 5.4)

   1. ספקי החומרים והקשיחים לפריטים מכאניים יאושרו ע"י חברת צ’פרק טכנולוגיות כתנאי לשימוש בחומרים בייצור הפריטים.

   2. לכל פריט יסופק דו"ח חומר של יצרן המקור ובו מס' מנה תואם למס' מנת הייצור המופיע ב-COC.

   3. לכל פריט יסופק דו"ח מידות (COT) הכולל עקיבות למס' מנה המופיעה ב-COC.

   4. כל דו"ח מידות ייחתם בחותמת מבקר היצרן לאחר אימות כל דרישות ההזמנה והתאמה למידות.

   5. הספק יספק דוחות תהליכים מיוחדים שבוצעו בהקשר להזמנה זאת תוך עקיבות למס' מנת הייצור המופיעה ב-COC.

   6. בהתאם לדרישה בהזמנה, הספק יספק דו"ח חומר COA  (לחומרים בהם השתמש בהזמנה זאת) שהוכן במעבדה ניטראלית ולא אצל יצרן החומרים.

  6. תהליכים מיוחדים (בנוסף לסעיף 5.4)

   1. תהליכים מיוחדים יבוצעו על פי הגדרות השרטוט או ההזמנה

   2. הספק אחראי ליישם את התהליך המדויק הנדרש על פי מפרט ועל פי מהדורה באם ישים. כל חריגה מדרישה זאת נדרשת אישור מנהל האיכות ב – צ’פרק טכנולוגיות.

   3. כל ספק תהליכים מיוחדים יספק תעודת COC או COT לאימות התהליך המבוצע על ידו למנת הייצור המסופקת.

   4. כל תהליך יכלול בסופו בחינה סופית על ידי מבקר מוסמך אשר תאושר באמצעות דף בחינה מסופק.

bottom of page